PRAKRITIK SUNDARTA WALLPAPERS

prakritik sundarta

October Jyoti ko Chunno. Teesra, yaha koi utna andhera nahi hai, utna darawna, ya utna mushkil jo joyti ke dwara dur nahi ho sakta hai. Not sure about the answer? Turant, hi hum guffe mein hal gaye. Dusra, hume Prabhu mein zoroor vishwaas karna chahiye apne khudh ke dhaarmik shakti ko badhaane ke liye. Aapke Pristhud ke Chaalo la Kitaab.

Name: Tegami
Format: JPEG, PNG
License: For Personal Use Only
iPhone 5, 5S resolutions 640×1136
iPhone 6, 6S resolutions 750×1334
iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus resolutions 1080×1920
Android Mobiles HD resolutions 360×640, 540×960, 720×1280
Android Mobiles Full HD resolutions 1080×1920
Mobiles HD resolutions 480×800, 768×1280
Mobiles QHD, iPhone X resolutions 1440×2560
HD resolutions 1280×720, 1366×768, 1600×900, 1920×1080, 2560×1440, Original

Humne achche doston ke saath ek khushi ka din bitaya, us sthaan ki prakritik sundarta ke saath. Jab hum sahi sochtein hain, kyo hum unki baatein suntein hain jo humare samay mein mahaan aur bade imaaraton mein se swaarthi awaaz detein hain aur unki awaaz ko bhura detein hain jo hume sach mein prem kartein hain? Kahte hai ugate aur doobte suraj ke darshan jarur krne chahiye.

John ne likha tha: Hamare Swarg ke Pita chahate hay ki Unke sabhi bachchein sachchaai hi chune, jo ki ekmaatra maarg hay anant khushiyaali aur andar ki sundarta ka. Is dhaarmik shakti ko prapt karne ke liye, hume bhavishyevaktaun ki salaha ko maanna chahiye, dhaarmik prerna ko jaanna aur us par kaarye karna chahiye, aur Sndarta ke aagyaoun ka palan karna chahiye.

prakritik sundarta ka varnan karte huee anuched likhiye – Hindi – – |

Chalaiye Rokna 10 Second Piche Kudna Ussi tarah, hum dhaarmik sharminda, peeda, ya pareshaan mehsoos karenge jab hum humare vishwaas ko chunaouti denge. Agar hum kuch nahi karenge, sandeh, ghamand, aur shaayad dharm se dur jana hume jyoti se dur karega. Log in to add a comment. Waha ke sab log badhaayi ke patra the. Unke nokile shabd humare jiwan mein ched kar deta hai, humesha prakrltik hi aur kuch samay ke hi liye elecktronik prakrktik saaodhi se aur jaanbooj kar humare vishwaas ko todh detein hain.

  WALLPAPER HASENBABY

Kai ghanton ke baad, maine ek choti si jyoti dekha. Uske nazdeek rahane se aur uske jyoti par kuch samay ke liye nirbhar hone se aur sangaton ke samuhik jyoti se, hum guffe ke andhere mein aur bhi aage badhe.

Hume bhavishyevaktaun ki salaha ko maanna chahiye, dhaarmik prerna ko jaanna aur us par prakritkk karna chahiye, aur Parmeshwar ke aagyaoun ka palan karna chahiye.

Aysa us jawaan mahila ke baare mein bhi sach hay jo ek naetik gunon waale jawaan purush ko talaashti hay. Mujhe is jaane maane ishubhajan mein salaha dobara yaad dilata hai: Main unmein se kuch ko batlaaunga. Woh uski sachchi sundarta ki or akarshak hoga jo woh chamkaati hay ek shuddh aur prasann hriday se.

Maine aage badhata raha, dono apne doston ki jyoti aur choti si jyoti par nirbhar ho kar. Jabki duniya dhaarmik cheezon se dur ja rahi hai, Prabhu unke liye raasta banata hai jo Usko dhoondhatein hain, unko zyaada surakhcha, zyaada saboot, aur zyaada aatamnirbhata unke dhaarmik disha ke safar mein deta hai.

  DARKSPINE SONIC WALLPAPER

Guffe ke anth ki jyoti ki tarah, Uska prabhaao hume aatamnirbharta, mahatav, daya aur-sabse zaroori- wah shakti ki Wah jiwit hai ko dega. Anth mein, jab maine apne chinta ko jo mere apne ird-gird the se batlaya, main ek dost ke zyaada shaktishaali jyoti ke kareeb gaya tha. Pavitra Aatma ka uphaar andhere mein zyaada joyti pradaan karta hai.

To humne apne aap ko humare topion aur cykil mein lage jyoti ke saath taeyaar kiya. Turant hi, maine dar, pareshaan, aur gumrah mehsoos kiya. Woh shuddh hansi vaastav mein sundar hoti hay kyunki woh pure prakritik tarah se chamakta hay.

“सुन्दरता” in English

Viridhi, phirbhi, hume bahakane ki kosish karega ki humne kabhi Aatma ki prabhaao ko mehsoos hi nahi kiya hai aur yah asaan hoga ki koshish na karein. Main theek dikhna chahata tha bhale hi pareshaani badh raha tha.

Jaha Do Ya Teen Ikattha ho. Yah sandeh todh deta hai naaki upar utahta aur upar utahne mein madad karta hai. Hume humesh yaad karna chahiye ki Swarg ka Pita aur Uska Putra hume kitna prem karten hain.

Uski Oar Mudo aur Jawaab Milega. Haar nahi maan ni chahiye. Ask for details Follow Report by Samri6ncessingla